Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

1. Tên dự án: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở VHTTDL

3. Mục tiêu chính: Xây dựng bến mới thay thế bến cũ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lạ của người dân thuộc hai tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

4. Địa điểm đầu tư: xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

5. Tổng mức đầu tư: 10.733.000.000 đồng

6. Thời gian thực hiện: Năm 2015

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và vốn khác

8. Tình trạng dự án: Đã thực hiện.

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây