Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh

Dự án sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh
Dự án sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh
 
1. Tên dự án: Sửa chữa nhà văn hóa trung tâm tỉnh
 
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
3. Mục tiêu chính:
 
4. Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm tỉnh
 
5. Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa
 
6. Loại dự án:
 
7. Thời gian thực hiện: 2015
 
8. Tổng mức đầu tư: 5 tỷ