Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 117/QĐ-BVHTTDL 30/01/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 04/KH-SVHTTDL 09/01/2023 Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2023​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 03/KH-SVHTTDL 09/01/2023 Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 02/KH-SVHTTDL 09/01/2023 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 202​3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 01/KH-SVHTTDL 09/01/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 08/QĐ-SVHTTDL 09/01/2023 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 3819/QĐ-BVHTTDL 30/12/2022 Kế hoạch phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 15/2022/TT-BVHTTDL 20/12/2022 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương​
9 2144/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
10 11/2022/TT-BVHTTDL 03/11/2022 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 328/QĐ-SVHTTDL 31/10/2022 V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ,quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng,chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong các năm 2020, 2021​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 10/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 09/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 320/QĐ-SVHTTDL 24/10/2022 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(Thay thế Quyết định số 315/QĐ-SVHTTDL ngày 21/10/2022)​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page