Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt đề án tuyển sinh, đào tạo diễn viên, nhạc công nhà hát chèo Hà Nam giai đoạn 2014-2020.

Phê duyệt đề án tuyển sinh, đào tạo diễn viên, nhạc công nhà hát chèo Hà Nam giai đoạn 2014-2020.
Phê duyệt đề án tuyển sinh, đào tạo diễn viên, nhạc công nhà hát chèo tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020.

1. Tên dự án: Phê duyệt đề án tuyển sinh, đào tạo diễn viên, nhạc công nhà hát chèo Hà Nam giai đoạn 2014-2020.

2. Chủ đầu tư: Sở VHTTDL

3. Mục tiêu chính: Đào tạo diễn viên, nhạc công nhà hát chèo Hà Nam phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong tỉnh

4. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Hà Nam

5. Tổng mức đầu tư: 2,440 tỷ

6. Thời gian thực hiện:Từ năm 2014 – 2020

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương

8. Tình trạng dự án: Đang triển khaiXem chi tiết thông tin dự án tại đây