Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốctriển khai thực hiện Nghị quyết Đ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốctriển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 14/12/2021, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam" tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn văn bài phát biểu được đăng tải tại địa chỉ website: https://ttdn.vn/tu-lieu-van-kien/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-doi-ngoai-toan-quoc-56979 hoặc quyét mã QR-Code dưới đây để truy cập cơ sở dữ liệu về toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

​ 


Tin liên quan