Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn thuộc Sở

1. Phòng Kế hoạch Tài chính – Hòm thư: khtc.vh@hanam.gov.vn

 Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính kế toán, xây dựng cơ bản, chương trình dự án, đề án chương trình mục tiêu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài chính tỉnh, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Lê Thành Nam

DD: 0912.273 927                     Mail: lethanhnam@hanam.gov.vn

 Phó trưởng phòng: Nguyễn Kim Cương

DD: 0912078986                      Mail: nguyenkimcuong@hanam.gov.vn


 2. Văn phòng Sở - Hòm thư: vanphong.vh@hanam.gov.vn

 Văn phòng Sở là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xử lý thông tin và điều phối tình hình hoạt động của toàn Ngành theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở. Thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sáng kiến, thi đua - khen thưởng, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ và chế độ chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn liên quan.

Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Thanh

DD: 0912.307.363   Mail: nguyenngocthanh@hanam.gov.vn

Phó chánh Văn phòng: Lê Thị Hòa

ĐT: 0226.3844764     DD: 0912.596.946    Mail: lethihoa@hanam.gov.vn

 

Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hường

ĐT: 0226 3.851.795    DD: 0916.565.198   Mail: nguyenthihuong@hanam.gov.vn

 

3. Thanh tra Sở - Hòm thư: thanhtra.vh@hanam.gov.vn

 Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam.

Chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác tổ chức nghiệp vụ Thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và công tác tổ chức nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chánh Thanh tra: Phạm Văn Giao

ĐT: 0226 3.850.153    DD: 0902.271 966             Mail: phamvangiao@hanam.gov.vn

Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Hướng

ĐT: 0226 3.850.153     DD: 0914.512.798  Mail: nguyenvanhuong@hanam.gov.vn


 

4. Phòng Quản lý văn hóa – Hòm thư: qlvh.vh@hanam.gov.vn

 Phòng Quản lý văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về văn hóa, gồm: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Quyền tác giả, quyền liên quan; Thư viện; quảng cáo; Văn hóa quần chúng, tuyên truyền cổ động và văn học trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; Đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn về nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Quyền tác giả, liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động, quảng cáo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòng: Phạm Xuân Thanh

ĐT: 0226 3.523.988            DD: 0982.271.298     Mail: phamxuanthanh@hanam.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Trần Hồng Hiệu

ĐT: 0226 3.855.955     DD: 0919. 959. 264       Mail: tranhonghieu@hanam.gov.vn

 

 

5. Phòng Quản lý Thể dục thể thao – Hòm thư: qltdtt.vh@hanam.gov.vn

   Phòng Quản lý thể dục thể thao là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao của các Vụ, Tổng cục thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Trưởng phòng: Đỗ Tiến Quảng

ĐT: 0226.3844764     DD: 0912.429.870    Mail: dotienquang@hanam.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Đỗ Lương Vinh

ĐT: 0226 3.856.150          DD: 0834.566.637       Mail: doluongvinh@hanam.gov.vn

 

 

6. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Hòm thư: xdnsvhvgd.vh@hanam.gov.vn

 Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình là phòng chuyên môn trực thuộc Sở. Có chức năng tham mưu Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đời sống văn hóa cơ sở và gia đình. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình; Tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; Tham mưu quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình. Hướng dẫn thực hiện việc thực hiện văn minh trong việc, cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Trần Hữu Bình

ĐT: 0226 3.523.889     DD: 0983. 851 511   Mail: tranhuubinh@hanam.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hữu Hiển

ĐT: 0226 3.523.889​   DD: 0989.242.950   Mail: nguyenhuuhien@hanam.gov.vn


 

7. Phòng Quản lý du lịch – Hòm thư: qldl.vh@hanam.gov.vn

 Phòng Quản lý du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Tạ Hồng Kỳ

ĐT: 0226 3.850.545     DD: 0915.592.207             Mail: tahongky@hanam.gov.vn

Phó trưởng phòng: Lê Thanh Sơn

ĐT: 0226 3.850.545    DD: 0912.366565   Mail: lethanhson@hanam.gov.vn

Tin liên quan