Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 734/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2024 chấm dứt hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 734/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2024 chấm dứt hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Tin liên quan