Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội ngh...

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới