Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 40/KH-SVHTTDL ngày 22/4/2022 về Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 20...

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Kế hoạch 40/KH-SVHTTDL ngày 22/4/2022 về Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2022 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Tin liên quan