Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Mục tiêu chính: Tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp.

4. Địa điểm: Huyện Duy Tiên

5. Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa

6. Loại dự án:

7. Thời gian thực hiện: 2017-2020

8. Tổng mức đầu tư: 16.700,0 triệu đồng​