Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Quyết định 1606/QĐ-UBND ngày 9/9/2021 về việcphê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
UBND tỉnh ban hành Quyết định 1606/QĐ-UBND ngày 9/9/2021 về việcphê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch