Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 2163/UBND-GTXD V/v chủ trương nghiên cứu, lập đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư  
Công văn 2163/UBND-GTXD V/v chủ trương nghiên cứu, lập đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam