Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CV 2027/ UBND-GTXD ngày 18/10/2023 V/v chủ trương nghiên cứu, đề xuất Dự án tu bổ tôn tạo các hạng mục còn lại khu vự...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư  
CV 2027/ UBND-GTXD ngày 18/10/2023 V/v chủ trương nghiên cứu, đề xuất Dự án tu bổ tôn tạo các hạng mục còn lại khu vực 1 di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm