Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2020 về việc tặng bằng khen cho tập...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thi đua - khen thưởng  
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2020 về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014-2020.