Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản liên quan

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản liên quan

 

1. Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày  13  tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

3. Kế hoạch Của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

3a. Phụ lục I

3b. Phụ lục II

4. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

5. Tờ trình số: 186/TTr-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

6. Bản thuyết minh chi tiết về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

7. Báo cáo đánh giá tác động Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

8. Báo cáo lồng ghép giới trong Dự án bộ luật hình sự (sửa đổi)

9. Báo cáo số 54/BC-HĐTVTĐ ngày 10 tháng 03  năm 2015 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp Về những nội dung cơ bản của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

10. Báo cáo số 33/BC-HĐTĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng thẩm định - Bộ Tư pháp Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

11. Báo cáo của Bộ Tư pháp Về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

12. Báo cáo số 77/BC - BTP ngày 26 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tư pháp Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

13. Báo cáo số 35/BC-BTP ngày 12 tháng 02  năm 2015 của Bộ Tư pháp Kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự

14. Tài liệu tham khảo theo chuyên đề pháp luật các nước và quốc tế

15. Các chuyên đề

16. Công văn số 2659/BTP-PLHSHC ngày  24  tháng 07 năm 2015 của Bộ Tư pháp V/v sử dụng Bộ tài liệu giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

17. Phụ lục

18. Kế hoạch số 1611/KH-UBND ngày 04/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Tin liên quan