Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 2483/KH-UBND ngày 16/9/2022 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 202...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
UBND tỉnh ban hành kế hoạch 2483/KH-UBND ngày 16/9/2022 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam