Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận vv thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện pháp luật về thanh tra...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận vv thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN từ năm 2019-2020