Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 20/KH-SVHTTDL ngày 25/2/2022 về Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và D...

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Kế hoạch 20/KH-SVHTTDL ngày 25/2/2022 về Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022