Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2023-2025

Đảng, Đoàn thể  
Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2023-2025

z4036064542983_07e761e105e1d76734e7ada8702640a7.jpg

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025; Kế hoạch số 314-KH/ĐU ngày 25/10/2022 của Đảng uỷ Sở VHTTDL về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2023-2025, ngày 12/01/2023, Chi bộ Văn phòng đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023– 2025. Đồng chí Mai Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Tại Đình Quyền, Phó Bí thư Đàng ủy, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 đã đề ra. 

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

z4036063977302_5129cfdc9adaceb3885cb51c66ee9551.jpg

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành.