Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền, phổ biến pháp luật  
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018

              Thực hiện kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 với nội dung tuyên truyền:

1. Tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy.

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền về ứng dụng Công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở, qua đó khuyến khích người dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí.

2. Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng; tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền cải cách hành chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, công khai, minh bạch về tài chính công của đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

4. Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, cũng như đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động.

5. Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ.