Skip Ribbon Commands
Skip to main content

02/ĐA-SVHTTDL ngày 12/7/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
02/ĐA-SVHTTDL ngày 12/7/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Tin liên quan