Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin trong ngành Văn hoá  
14/12/2017
Hà Nam là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Do vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích được tỉnh chú trọng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó có việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong nhân dân để chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh. Xã hội hóa không chỉ tạo được nguồn lực tài chính mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công việc giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ di tích lịch sử trong nhân dân.
11/12/2017
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Bình - nơi được cho là một trong những cái nôi của Chèo cổ, ngay từ khi còn nhỏ, Bích Nhạn dã nặng lòng, gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương, đất nước.
08/12/2017
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, Người cho rằng di sản văn hóa dân tộc là vốn quý, là bệ đỡ cho nền văn hóa một đất nước.
07/12/2017
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tư tưởng, khí phách của dân tộc Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, dân chủ nhưng sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page