Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
UBND tỉnh ban hành Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, điện ảnh và văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam