Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 203...

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Nam