Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19