Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin đầu mối cung cấp thông tin cho công dân

Tiếp cận thông tin  
Thông tin đầu mối cung cấp thông tin cho công dân

Họ và tên: Lê Thanh Sơn

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Sở - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số điện thoại: 0912366565

Địa chỉ mail: lethanhson.vh@hanam.gov.vn​