Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 5 (2019-2022)

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 5 (2019-2022)

Cuộc thi và triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần nhằm góp phần tăng cường, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các sản phẩm ứng dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị sản xuất tiếp cận những sản phẩm thiết kế tốt để đầu tư sản xuất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm, sản phẩm tham gia cuộc thi (kèm Thông báo)./. 

77TB-MTNATL.pdf


Tin liên quan