Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở VHTTDL ban hành công văn số 391/SVHTTDL-VP ngày 20/7/2021 V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Sở VHTTDL ban hành công văn số 391/SVHTTDL-VP ngày 20/7/2021 V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19