Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn 683/SVHTTDL-TTr ngày 14/10/2022 về việc triển khai thực hiện Hướng ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn 683/SVHTTDL-TTr ngày 14/10/2022 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCDDTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực