Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 245/QĐ-BNG ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp l...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định số 245/QĐ-BNG ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2022
Tin liên quan