Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 743/QĐ-UBND ngày 3/6/2024 phê duyệt ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm -OCOP ” tỉnh Hà Nam năm 2024

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 743/QĐ-UBND ngày 3/6/2024 phê duyệt ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm -OCOP ” tỉnh Hà Nam năm 2024