Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 176/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc nâng bậc lương vượt khung đối với viên chức (Nguyễn Thị Sen TTVHNT)

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 176/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc nâng bậc lương vượt khung đối với viên chức (Nguyễn Thị Sen TTVHNT)