Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 145/QĐ-SVHTTDLVề việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn (Phạm Xuân Thanh)

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định 145/QĐ-SVHTTDLVề việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn (Phạm Xuân Thanh)