Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 143/QĐ-SVHTTDL Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn (Nguyễn Đức Nguyên)

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định 143/QĐ-SVHTTDL Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn (Nguyễn Đức Nguyên)