Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, qua đó tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trọng xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người, văn hóa Nghệ An yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến công dân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm dự thi (kèm Thông báo).

Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, qua đó tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trọng xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người, văn hóa Nghệ An yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến công dân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm dự thi (kèm Thông báo).

TB sáng tác VHNT Nghệ An.pdf