Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Tin liên quan