Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin liên quan