Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 8/6/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong l...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 8/6/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
Thông tư Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa:
Tin liên quan