Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 11/6/21 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 11/6/21 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư​:
Tin liên quan