Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai hướng dẫn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai hướng dẫn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 08/3/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để triển khai có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch từ Trung ương đến địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc khảo sát, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ, quyết liệt, đến nay, 15/15 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao đã được đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đến tận thôn, xóm hướng dẫn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa. Tại các buổi kiểm tra, hướng dẫn, đoàn đã cùng các địa phương đưa ra các giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

So với bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn trước, Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới, chỉ tiêu cao hơn nhưng với sự chủ động triển khai hướng dẫn của ngành, các địa phương đăng ký nông thôn mới nâng cao năm 2022 đã kịp thời nắm bắt, chủ động triển khai thực hiện. ​