Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số tư liệu về Quốc hội qua các kỳ bầu cử (từ khóa I đến khóa XIV)

Tin tức - Sự kiện  
Một số tư liệu về Quốc hội qua các kỳ bầu cử (từ khóa I đến khóa XIV)
 1. Khóa I (1946 - 1960)

   Bầu cử ngày 6/1/1946; Tổng số đại biểu: 403 (gồm 333 đại biểu được dân bầu, 70 đại biểu không qua bầu cử, trong đó có 20 đại biểu thuộc Việt Nam Cách mạng đồng minh hội và 20 đại biểu thuộc Việt Nam Quốc dân đảng). Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Trí thức: 61%; Công kỹ nghệ gia: 0,6%;  Buôn bán: 0,5%; Thợ thuyền: 0,6%; Nông dân: 22%. Về tuổi tác: Đại biểu từ 18 đến 25 tuổi: 0,7%; Đại biểu từ 26 đến 40 tuổi: 70%; Đại biểu từ 41 đến 50 tuổi: 18%;  Đại biểu từ 51 đến 70 tuổi: 0,5%.

  Thắng lợi của cuộc tổng Tuyển cử bầu Quốc hội khóa I đã thể hiện ý chí, quyết tâm và sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền của nhân dân, đồng thời phản ánh sự tin tưởng sâu sắc của Đảng đối với quần chúng cách mạng.
 2. Khóa II (1960 - 1964)

  Bầu cử ngày 8/5/1960; Tổng số đại biểu: 453 (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm). Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân:13,8; Nông dân:12,9%; Trí thức: 28,4%; Đảng viên: 82,3%; Cán bộ chính trị: 35,2%; Dân tộc thiểu số: 15,4%; Quân đội: 4,5%; Phụ nữ: 13,5%; Thanh niên: 8,8%; Tôn giáo: 3,5%.

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II thắng lợi đã có ý nghĩa và tác dụng lớn đối với việc kiện toàn bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân, đối với việc đoàn kết toàn dân và nâng cao ý thức làm chủ đất nước của nhân dân ta. Đó là những điều kiện quyết định cho sự phát triển của chế độ, cho thắng lợi  của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
 3. Khóa III (1964 - 1971)

  Bầu cử ngày 26/4/1964; Tổng số đại biểu: 453 (trong đó có 87 đại biểu lưu nhiệm). Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân: 12,4%; Nông dân :24,5%; Trí thức: 26,8%; Đảng viên: 80,6%; Cán bộ chính trị: 19,2%; Dân tộc thiểu số: 16,6%; Quân đội: 5,0%; Phụ nữ: 16,7%; Thanh niên: 15,6%; Tôn giáo: 3,2%.

   Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III đã tỏ rõ sự nhất trí về chính trị và tinh thần, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 4. Khóa IV (1971 - 1975)

  Bầu cử: 11/4/1971; Tổng số đại biểu: 420. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân: 22,3%; Nông dân: 21,4%; Trí thức: 17,1%; Đảng viên: 75,4%; Cán bộ chính trị: 24,05%; Dân tộc thiểu số: 17,3%; Quân đội: 6,4%; Phụ nữ: 29,7%; Thanh niên: 19,5%.

    Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV, một lần nữa khẳng định sự nhất trí về chính trị và tinh thần xã hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và ý thức chính trị, ý thức làm chủ đất nước, làm chủ xã hội của nhân dân Việt Nam.
 5. Khóa V (1975 - 1976)

  Bầu cử ngày 6/4/1975; Tổng số đại biểu: 424. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân:22%; Nông dân: 21%;  Trí thức: 22%; Đảng viên: 73%;  Cán bộ chính trị: 23%; Dân tộc thiểu số : 16,7%;  Quân đội: 6,5%;  Phụ nữ: 32%;  Thanh niên: 33%.

   Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V một lần nữa khẳng định sự nhất trí cao về chính trị trong xã hội, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự tín nhiệm của toàn dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 6. Khóa VI (1976 - 1981)

  Bầu cử ngày 25/4/1976; Tổng số đại biểu: 492. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân: 16,2%; Nông dân: 20,3%; Trí thức: 19,9%;  Đảng viên: 81,4%; Cán bộ chính trị: 28,6%; Dân tộc thiểu số: 13,6%; Quân đội: 10,9%; Phụ nữ: 26%; Thanh niên: 11,7%.

       Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI là thắng lợi của đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam, đồng thời là một kết quả tốt đẹp của quá trình đấu tranh 45 năm qua của nhân dân việt Nam vì độc lập và thống nhất dân tộc, vì dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử chứng tỏ sức mạnh vô địch của nhân dân cả nước ta đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, dựa trên cơ sở liên minh công - nông. Với sức mạnh đó, ta đã giành được chiến thắng vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy những thắng lợi đã giành được, nhân dân ta đã vững bước tiến lên xây dựng nước nhà thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng cường, góp phần với nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
 7. Khóa VII (1981 - 1987)

  Bầu cử ngày 26/4 /1981; Tổng số đại biểu: 496. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân: 20,16%; Nông dân:18,64%; Trí thức: 22,17%; Đảng viên: 84,12%; Cán bộ chính trị:24,39%; Dân tộc thiểu số: 14,91%; Quân đội: 9,87%; Phụ nữ: 21,776%; Thanh niên: 18,14%.

   Thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII đã chứng minh rằng: đồng bào, chiến sỹ và cán bộ cả nước ta mặc dù đang gặp nhiều khó khăn về đời sống nhưng đã thực hiện quyền làm chủ tập thể qua lá phiếu của mình, theo đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 8. Khóa VIII (1987 - 1992)

  Bầu cử ngày 19/4/1987; Tổng số đại biểu: 496. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Công nhân: 20%; Nông dân: 21%; Trí thức: 24,9%; Đảng viên: 93%; Cán bộ chính trị: 20,2%; Dân tộc thiểu số: 14%; Quân đội: 9,9%; Phụ nữ: 18%; Thanh niên: 11,2%.

   Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII đã khẳng định rằng: mặc dù có nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống, nhưng với truyền thống yêu nước và chủ nghĩa xã hội, với sự giác ngộ về nghĩa vụ và quyền làm chủ của công dân, nhân dân ta đã biểu thị lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào việc lựa chọn  đại biểu xứng đáng của mình để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần tăng cường và củng cố Nhà nước chuyên chính vô sản.
 9. Khóa IX (1992- 1997)

  Bầu cử ngày 19/7/1992; Tổng số đại biểu: 395. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Nông nghiệp: 14,68%; Công nghiệp: 4,8%; Luật: 3,8%; Giáo dục: 6,1%; Văn học nghệ thuật: 5,08%; Cán bộ chính trị công tác Đảng: 10,94%; Đảng viên: 91,6%; Dân tộc thiểu số: 16,79%; Quản lý Nhà nước: 31,3%; Quân đội: 6,78%; Phụ nữ: 18,84%.

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX đã được tiến hành dân chủ, đúng pháp luât. Nhân dân thể hiện lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức về quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử, tích cực lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
 10.  Khóa X (1997 - 2002)

  Bầu cử ngày 20/7/1997; Tổng số đại biểu: 450. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Phụ nữ: 26,2%; Dân tộc thiểu số: 17,33%; Đại biểu khóa IX tái cử: 27,34; Ngoài Đảng: 15%; Đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi): 18,6%; Các lực lượng vũ trang nhân dân: 12,2%; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: 14%; Tôn giáo: 0,17%; Giáo dục: 4,88%; Y tế: 4%; Công nghiêp: 4,66%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 3,77%.

  Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X thể hiện tinh thần yêu nước và cách mạng, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào thế kỷ XXI.
 11.  Khóa XI (2002 - 2007)

  Bầu cử ngày 19/5/2002; Tổng số đại biểu: 498. Cơ cấu thành phần của Quốc hội: Trong lĩnh vực doanh nghiệp: 25; Nông dân: 6; Trong các lực lượng vũ trang: 55; Công nhân: 2; Đại biểu tự ứng cử: 2; Đại biểu chuyên trách: 118; Đảng viên: 447; Ngoài Đảng: 51; Dân tộc thiểu số: 86; Phụ nữ: 136; Tôn giáo: 7

   Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đã đạt được thắng lợi to lớn và thành công tốt đẹp; bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI đã thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sinh hoạt dân chủ trong xã hội có bước tiến bộ rõ rệt, khẳng định tinh thần yêu nước và cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 12.  Khóa XII (2007 - 2011)

            Bầu cử ngày 20/5/2007; Tổng số đại biểu: 493. Cơ cấu, thành phần của Quốc hội: Có 345 người tham gia Quốc hội lần đầu; Đảng viên: 450 (91,28%); Người ngoài Đảng: 43 (8,72%); Trình độ trên đại học: 164 (33,27%); Trình độ đại học: 309 (62,68%); Phụ nữ: 127 (25,7%); Dân tộc thiểu số: 87 (17,65%); Trẻ tuổi: 68 (13,79%).

  Cuộc bầu cử lần này đã đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu (có năng lực, uy tín), nhất là các đại biểu chuyên trách để hoạt động của Quốc hội có hiệu quả; có nhiều đại biểu là những nhà khoa học có trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động Quốc hội.
 13.  Khóa XIII (2011 - 2016)

  Bầu cử ngày 22/5/2011; Tổng số đại biểu: 500. Về cơ cấu, thành phần của Quốc hội: Phụ nữ: 122 (24,4%); Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 61 (12,2%) (đại biểu trẻ nhất: 25 tuổi); Đại biểu có trình độ trên Đại học: 229 (45,6%); Đại học: 262 (52,4; Dưới Đại học: 9 (1,8%); Đại biểu tự ứng cử: 04 (0,8%); Đại biểu chuyên trách Trung ương: 91 (18,2%); Đại biểu chuyên trách địa phương: 63 (12,6%); Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu: 333 (66,6%); Ngoài Đảng: 42 (8,4%); Dân tộc thiểu số: 78 (15,6%).

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; đã phát huy được tinh thần dân chủ trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; tổ chức vận động bầu cử; đến việc bỏ phiếu bầu ra được những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân.

  14. Khóa XIV (2016 - 2021)

            Bầu cử ngày 22/5/2016; Tổng số đại biểu: 496 người. Về cơ cấu, thành phần của Quốc hội: Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu: có 182 (36,70%); đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: 312 (62,90%); đại biểu tự ứng cử: 02 (0,4%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 (17,30%); phụ nữ: 133 (26,80%); đại biểu là người ngoài Đảng: 21 (4,20%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 (14,30%); đại biểu khóa XIII tái cử: 160 (32,30%); đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu: 317 (63,90%); đại biểu tự ứng cử: 02 (0,4%); trình độ: trên đại học 310 (62,50%), đại học 180 (36,30%), dưới đại học là 06 (1,20%).

            Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế vừa có những thời cơ, thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen; đã bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...​

Bản tin VHTTDL Hà Nam