Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Nội dung Kế hoạch: KH thực hiện đề án778.pdf