Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 39/KH-SVHTTDL ngày 16/4/2022 về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Kế hoạch số 39/KH-SVHTTDL ngày 16/4/2022 về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026
Tin liên quan