Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 2145/KH-UBND truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch số 2145/KH-UBND truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 17/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2145/KH-UBND về truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nội dung Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP  nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thu hú, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính; cải thiện chất lượng dịch vụ công; giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi  giải quyết thủ tục hành chính…

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng tải toàn văn Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 17/7/2020. 


KH 2145 của UBND truyền thông về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.pdf