Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Tin tức - Sự kiện  
Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Để chuẩn bị tốt công tác phối hợp, triển khai việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), Cục Văn hóa cơ sở vừa có Văn bản số 621/VHCS-NSVH gửi các địa phương hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung như: triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá", theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiêu chuẩn, trình tự đăng ký, xét công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và phân công trách nhiệm Công đoàn các cấp triển khai thực hiện. Năm 2023, việc đăng ký, xét và công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá thực hiện theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thẩm quyền ký quyết định và giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Kết quả việc xét và công nhận, công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2022 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Cục Văn hóa cơ sở đã có Công văn số 417/VHCS-VP gửi Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) về đề xuất đưa Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", “Đơn vị đạt 2 chuẩn văn hóa", “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" vào Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​