Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, Thanh Liêm

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, Thanh Liêm

1. Tên dự án: Dự án Tu bổ, tôn tạo DTLSVH đền Lăng, xã Liêm Cần, Thanh Liêm

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Mục tiêu chính:

- Bảo tồn, tu bổ các di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị đang đứng trước nguy cơ hư hại nhằm phát huy các giá trị của di tích, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho di tích:

- Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo ra một không gian tâm linh đẹp phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương

4. Địa điểm: Huyện Thanh Liêm

5. Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa

6. Loại dự án: ​