Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án tinh giảm biên chế năm 2018

Văn bản của ngành Chương trình, Đề án, Kế hoạch  
Đề án tinh giảm biên chế năm 2018
Tên đề án Tinh giảm biên chế năm 2018
Cấp quản lý UBND tỉnh
Đơn vị chủ trì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian thực hiện Năm 2018
Số 1A/ĐA - SVHTTDL
Ngày ban hành 26/10/2018
Trích yếu ​​Tinh giảm biên chế năm 2018

Nội dung Đề án: Tinhgiambienche01 A.signed.pdf