Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biể...

Đảng, Đoàn thể  
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 24/3/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Từ ngày 13-14/4/2021, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tạ Đình Quyền- Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì Hội nghị.

z2438092986968_a2e8fd6fc0b929ebb2a8aeac0343162b.jpg

Hội nghị có sự tham dự của 100%  đảng viên sinh hoạt tại 07 chi bộ thuộc Đảng bộ Sở. Các đảng viên theo dõi qua tài liệu ghi hình trực tiếp nội dung truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức ngày 27-28/3/2021.

Tại Hội nghị, nội dung 05 chuyên đề được truyền tải đầy đủ tới các đại biểu, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi theo dõi, nghiên cứu 05 chuyên đề, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt, yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động, các đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức sâu sắc của bản thân về những nội dung cốt lõi, nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và từ những nội dung đã được nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền các hoạt động thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.