Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Tin tức - Sự kiện  
Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Sáng ngày 29/7, tại Thái Bình, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng ngành văn hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

cum_thi_dua_cac_tinh_dong_bang_song_hong_trien_khai_nhiem_vu_trong_tam_6_thang_cuoi_nam_15591229072022.jpg

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã thông tin khái quát những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí khẳng định trong thành tích chung của cả tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo ngành, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thành hồ sơ Nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; chuẩn bị lập hồ sơ Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tổ chức triển khai thực hiện công tác phối hợp với các sở, ngành xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2025; phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao đạt nhiều kết quả tích cực; du lịch được quan tâm đầu tư, có bước phát triển mới với doanh thu ước đạt 265,2 tỷ đồng (tăng 160% so với cùng kỳ).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm chỉ đạo, các địa phương có những trao đổi cụ thể để cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh. Trong đó, chủ động bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cụ thể hóa trong các phong trào thi đua của các tỉnh trong cụm, bảo đảm phong trào thi đua không ngừng đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nâng cao chất lượng, góp phần động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thường xuyên sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường khối đại đoàn kết trong cụm, quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội dung thi đua của cụm để cụm ngày một phát triển vững mạnh.

6 tháng cuối năm, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng chú trọng phát triển, xây dựng và nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành như đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tài năng nghệ thuật, thể thao, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc...