Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn Số: 288 -CV/ĐU ngày 30/5/2022 v/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng ...

Đảng, Đoàn thể  
Công văn Số: 288 -CV/ĐU ngày 30/5/2022 v/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 2 năm 2022